Upper 人字梯 | DAZ – Design A to Z 閱讀好設計

品牌介紹            Kartell
商品總覽            Kartell Products
設計師介紹         Alberto Meda Paolo Rizzatto
商店資訊            www.danese-lealty.com.tw
商品售價

兼顧造型與功能的 Upper 人字梯,設計師巧妙的運用塑料材質的特性,讓傳統且顯得笨重的梯子,突然明亮輕盈了起來,實心不銹鋼管同時讓結構更加穩固耐重。