Escape Temps 壁鐘 | DAZ – Design A to Z 閱讀好設計

Escape Temps 壁鐘

品牌介紹            Ligne Roset
商品總覽            Ligne Roset Products
設計師介紹         Martino D´Esposito
商店資訊            www.ligne-roset.com.tw
商品售價
尺寸材質            h31.5 x w28 cm

有著瑞士和義大利血統的設計師 Martino D´Esposito,設計作品往往以顛覆、刺激思考的方式提點生活中的盲點和習以為常事物。Escape Temps 陶瓷壁鐘分為兩個部分,小時和分鐘的時刻。視覺上看似相依為命的時間觀念,其實各自獨立運作的時間裝置。設計師藉由逃跑了的分鐘時刻,玩味了一般人對於時間的既有觀念。