Herkimer 水晶燭台 | DAZ – Design A to Z 閱讀好設計

Herkimer 水晶燭台

品牌介紹            Gaia&Gino
商品總覽            Gaia&Gino Products
設計師介紹         Arik Levy
商店資訊
商品售價

清明透亮的水晶,在不規則的切面層次錯落下,竟幻化出藝術雕塑品般的美妙視覺。設計師 Arik Levy 極富創新的思維,總能在各個作品中展露出與眾不同的獨特美感。